26ส.ค. 62

เวทีนำเสนอความก้าวหน้าการวิจัยระยะ 6 เดือน โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม